Arama Sonuçları..

Toplam 3 kayıt bulundu.
Metafizik Nedir

Metafizik Nedir

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde kalan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır.İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir.Metafiziği tanımlamaktaki zorluk Aristotales'in bu alana ismini verdiği yüzyıldan bu yana bu alanın gösterdiği değişimdir. Metafiziğin konusu olmayan konular metafizik içine dahil edilmişlerdir. Yüzyıllarca metafiziğin içinde olan Din felsefesi, Aklın felsefesi, Algı felsefesi, Dil felsefesi ve Bilim felsefesi gibi konular kendi alt başlıkları altında incelenmeye başlanmıştır. Bir zamanlar metafiziğin konusu içinde yer almış konuların hepsinden söz etmek çok yer tutabilir. Temel metafizik sorunları hep metafiziğin konusu olagelmiş konular olarak tanımlamak mümkündür. Bu sorunların ortak niteliği ise hepsinin ontolojik (varlıksal) sorunlar olmasıdır.İlkeleriMetafizik Mendel'in belirttiğine göre durağanlıktır ve bunun zıddı da diyalektik'tir. Diyalektik de her şeyin değiştiğini savunan bir felsefi akımdır. Hegel'in tanımında metafizik ilkelerini de oluşturmuştur.Özdeşlik İlkesiVarlıklar var olan boyutundadır, degiştirilemezler. Üç varlık vardır, üç boyut vardır ama biz insan oğlu sadece kendi boyutumuz ölçüsünde durabiliriz. Başka boyutlara giremeyiz de, başka boyutları göremeyiz de.Aşılmaz Sınıflandırmalar İlkesiBu ilkede de varlıkların birbirinden farklı olduğu vurgulanmaktadır.Zıtların Karşıtlığı İlkesiZıt boyutların aynı yapıda boyut değiştirmesi.Metafizik kelimenin kaynağıEski Yunan filozofu Aristoteles Fizik ismi verilen bir seri kitap yazmıştır. İlk sürümlerinden birinde Aristoteles'in çalışmaları bazı kitap grupları Fizik 'ten hemen sonra yer almıştır. Bu kitaplar felsefi sorgulamanın temel alanı ile ilgilidir ve o dönemde bir ismi yoktur. Bu sebeple ilk Aristoteles uzmanları bu kitaplara "ta meta ta fizika" yani "fizik ile ilgili kitaplardan sonra gelen kitaplar" ismini vermişlerdir. Bu 'metafizik' kelimenin kaynağıdır.Dolayısıyla etimolojik olarak metafizik Aristoteles'in toplu olarak Metafizik adı verilen kitaplarının konusudur. Etimolojik anlamda 'metafizik' sadece Aristo'nun Metafizik kitabının çalışma konusu manasına gelmektedir.Aristoteles'in bu kitaplarının konusu neydi? Metafizik üç bölüme ayrılmıştır:(1) Ontoloji (2) Teoloji (3) Evren bilim Aristoteles’in bu eserinde incelediği konular daha sonra, metafizik konular deyince, duyularımızı ve algılarımızı aşan konular anlaşıldı. Aristoteles bu eserinde incelenen konulara “ilk felsefe” diyordu. İlk felsefe, yani metafizik, “varlığı, varlık olarak” inceliyor; genel olarak var olmanın koşullarını, kaç çeşit nedenden söz edilebileceğini, var olanların en üst katında bulunan yetkin varlığı yani Tanrı’yı ele alıyor ve açıklıyordu. Metafizik daha sonraları, kapsamı genişletilerek, duyusal görünüşlerin ötesiyle ilgili araştırmaların tümünü ifade etmek için kullanıldı. Skolastikte, metafiziğin konusu ilahiyatla metafizik de, Tanrı’nın varlığını, niteliklerini, yarattığı varlıklarla ilişkilerini ve ayrıca bu varlıkların gerçek niteliklerini inceliyordu. Ancak metafizik, sorunu akıl yoluyla çözmek istiyordu. Sonraları duyularımızı ve algılarımızı aşan konuları inceleyen metafiziğin, sağlam bilgiler veremeyeceği ileri sürüldü.Metafiziğin; felsefenin geniş alanında yeri olup olmadığına ilişkin tartışmalar yapıldı. Birçok filozofun bu konudaki düşüncelerini özetlemek gerekirse: David Hume’a (171-1776) göre bilgi sezgisel deneylerden gelir. Yargılar dışında hiçbir şey bilinmez ve bunların doğruluğunu ölçmek olanaklı değildir. Neden-sonuç ilişkisi kavramı yanlıştır. Yargılar birbirini izler bunlar bir neden sonuç ilişkisi kurulamaz. Metafizik o halde, var olmayan bilginin arayışıdır. Verimsiz, zaman tüketici ve saçmadır.John Dewey (1859-1952) metafiziğin, felsefenin yararsız ve sahte bir dalı olduğunu ileri sürdü. Immanuel Kant (1724-1804), metafiziğin var olmayan sorunlarla ilgilendiği sonucuna vardı. Matematik ve fizikte, son gerçeklik konusunda geçerli bilgiye erişebilinir. Bu bilgi evrensel olarak doğrudur. Kant’a göre, metafizikçiler bu bilginin gözlenen ya da varsayılan verilerin biçimi ve aralarındaki ilişkiye ait olduğunu gözardı etmektedirler. Deneyimlerin ötesine geçmek olanaklı değildir. Şekilde insanın, bunların aslında ne metafizik, yanlış düşünceler, sezgisel tepkilerin mantıklı düşünceye karıştırılması ve tutarsız görüşler toplamıdır. Metafizik, yanlış düşünce ile karıştırılması ve tutarsız görüşler toplamıdır. Metafizikçiler sezgisel tepkilerin mantıklı düşünceyle karıştırılması ve tutarsız görüşler toplamıdır. Metafizikçiler, sezgisel dünyayla boşuna anlamaya çalıştıkları olgusal dünya, ancak deneyim yoluyla öğrenilebilir. Gerçek (sezgisel), görünür (olgusal) hiçbir zaman bir araya getirilemezler. Bu eleştirilerin zamanla artmasıyla birlikte felsefede metafiziğe oranla bilgi kuramı ağır basmaya başladı. Giderek felsefe eleştirici bir tutum benimsedi.

http://www.ulkemiz.com/metafizik-nedir

Bir İnsan Hiç Uyumadan Kaç Saat Durabilir?

Bir İnsan Hiç Uyumadan Kaç Saat Durabilir?

En temel ihtiyaçlarımızdan olan uyku, hayatımızda büyük bir yer kaplar. Normal bir insanın vücut sağlığı ve düzeni için günün dörtte biri kadar, yani 6-7 saat uyuması gerekir. Fakat herkes bu düzeni sürekli olarak sağlayamaz. Uykusuz kaldığımız günler olmuştur elbet. Hatta  24 saatten fazla uyumadık mı? 1 saatlik uykunun bizi kendimize getireceğini düşünmedik mi? Az uyumak bile sağlığımızı ve vücut dengemizi bozarken,  hiç uyumadan kaç saat durabiliriz?Bunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Fakat deneysel verilere göre 264 saat, yaklaşık olarak 11 gün. 1965 yılında, 17 yaşındaki Randy Gardner bir bilim fuarında bu dünya rekorunu elde etti. Başka araştırmalara göre, normal bireylerin sekiz ile on gün arasında uyanık kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu deneklerin hiçbirinde ciddi tıbbi, psikiyatrik ya da sinirsel bozukluklar görülmemiştir. Fakat uzun süreli uykusuzluğun, bireylerde hafıza kaybına neden olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda uykusuzluğu artan deneklerin hepsinde, konsantrasyon eksikliği artmış, motive olmada zorluk çekmişlerdir. Algılamada ve zihinsel süreçlerde zayıfladıkları görülmüştür. Chicago Üniversitesinde, Allan Rechtschaffen’in uyku laboratuarında sıçanlar ile yaptığı deneyler sonucunda, iki hafta boyunca sıçanlar uykusuz bırakılmıştır. Deneklerin beyin dalgaları cihazlarla izlenmiş, uyuduklarında uyartılar ile uyandırılmışlardır. 15 gün sonunda uykusuzluk bu hayvanlarda ölümle sonuçlanmıştır. Ölüm sebepleri tam olarak açıklanamamıştır.,Bunun yanında “Morvan sendromu” olarak bilinen çok nadir görülen uykusuzluk hastalığı bulunmaktadır. Öyle ki 49 yıldır geceleri uyuyamayan birisi bile var. Bunun gibi yıllardır uyuyamadığını söyleyen insanlar bulunmaktadır.Morvan Sendromu: Morvan Sendromu, nöromiyotoni, otonom ve santral sinir sistemi tutulumu ve endokrin fonksiyonu bozukluğu ile karakterize olmuş nadir bir hastalıktır. Bu sendromun görüldüğü hastalarda uykusuzluk problemi bulunur ve tam olarak bir tedavisi yoktur.Kaynakça:http://biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=2&soru_id=567http://www.bilimania.com/bilimania-cocuk/makaleler/3425-bir-insan-uyumadan-kac-guen-durabilirhttp://www.habervitrini.com/haber/49-yildir-uyumayan-adam-doktorlari-bile-pes-ettirdi-404154/http://gundem.milliyet.com.tr/uyku-nasil-bir-duygu-bilmiyor-/gundem/gundemdetay/11.12.2012/1640248/default.htmYazar: Hasan Can Bozkurthttp://www.bilgiustam.com

http://www.ulkemiz.com/bir-insan-hic-uyumadan-kac-saat-durabilir

Detoks Sahtekârlığı: Nasıl Saptayabilir ve Nasıl Uzak <b class=red>Durabiliriz</b>?

Detoks Sahtekârlığı: Nasıl Saptayabilir ve Nasıl Uzak Durabiliriz?

"Detoks", onaylı bir tıbbi terimin pazarlama stratejisine dönüştürülmüş halidir ve hepsi de varolmayan bir durumu tedavi etmek için tasarlanmıştır. Görsel Telif: Pixelbliss / Shutterstock

http://www.ulkemiz.com/detoks-sahtekrligi-nasil-saptayabilir-ve-nasil-uzak-durabiliriz

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0